POVINNÉ INFORMACE

Podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Název

OBEC Loukovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Loukovice byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

3. Přehled organizačních složek

  Zastupielstvo

1. David Nahodil  (starosta)
2. Leoš Barák  (místostarosta)
3. David Krotký
4. marcela Mácová
5. tomáš Barák
6. Radek Němec
7. Barbora Petrášová

4. Kontaktní spojení

OBEC LOUKOVICE

LOUKOVICE 43

675 22 STAŘEČ

Úřední hodiny: středa 19:00 - 20:00, popř. dle individuální dohody

IČO: 00 378 127

tel..: 724 136 088

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web: www.loukovice.cz

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka

Číslo účtu: 17622711, kód banky: 0100

6. IČ

00 378 127

7. DIČ

Obec není plátce DPH.

8. Dokumenty

Rozpočet

9. Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Loukovice zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce (Centrum 18)
 • na internetové úřední desce
 • na obecním úřadu v úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

 • osobně na Obecním úřadě v Loukovicích

Elektronickou poštou

 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefonicky

 • 724 136 088

Písemně na adrese:

 • Loukovice 43 - 675 22 Stařeč

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu:

Obec Loukovice
Loukovice 43
675 22 Stařeč

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou, e -mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. 
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně. 
Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

a) komu je určena

b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost:

a) musí být srozumitelná

b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována

c) nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti:

a) písemně

b) nahlédnutím do spisu

c) pořízením kopie

d) na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

11. Opravné prostředky

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Kraje Vysočina.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím oddělení OÚ či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 

12. Formuláře

-

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

http://portal.gov.cz

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Loukovice jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
· Ústava České republiky 
· Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

· zák. č. 128/2000 Sb. o obcích 
· zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích 
· zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení 
· zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích 
· zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách 
· Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách 
· vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů 
· zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
· zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů 
· zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně 
· zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím 
· nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady 
· zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství 
· zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 
· zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky 
· zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání 
· zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
· zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
· zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech 
· zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích 
· zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech 
· zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků 
· zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí 
· zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích 
· nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii 
· zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady 
· vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu 
· zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě 
· zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
· vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích 
· zákoník práce č. 65/1965 Sb. 
· zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností 
· zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
· zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách 
· Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách 
· zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech 
· zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník 
· zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
· nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi 
· zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy 
· zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními obce Čáslavice, které jsou v plném znění uveřejněny na této internetové úřední desce v sekci Vyhlášky a nařízení.

Další odkazy , kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:
Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.

17. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá Obec Loukovice tuto „Výroční zprávu za rok 2018".

a) počet písemně podaných žádostí o informace 1
b)  počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 1
c)  počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
d)  opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 0
e) přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení 0
f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0
h) počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0
h) další informace vztahující se k uplatňování zákona 0

Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím úřední desky v obci, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek a řadou dalších způsobů.

V průběhu roku starosta, místostarosta, někteří zastupitelé a zaměstnanci obecního úřadu poskytli značné množství ústních, telefonických, i písemných informací institucím a občanům, kteří se na OÚ obrátili, i když se přímo neodvolávali ve svých žádostech na zákon č. 106/1999 Sb.

Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

V Loukovicích dne 3. 1. 2023